62918540
+

Management Committee of Hindu Centre

Dr N Varaprasad

PRESIDENT

Ms Yashodhara D
Mr S Saravanan

VICE PRESIDENTS

Mr Srinivas Bobba

HON SECRETARY

Mr Manogar Kannappan

TREASURER

Dr Chitra Sankaran

Mr Krishna Sadashiv

Ms K Pushpa

COMMITTEE
MEMBERS

Dr Uma Jayaraman

Dr Uma Natarajan

Mr Rajesh Kumar

Mr Yogesh Hinduja

CO-OPTED
MEMBERS