+65 6291 8540
+

Trustees of Hindu Centre

Mr Doraraj S

Dr B Shegar

Dr V Parameswaran Nair

Mr M Gurunathan

Dr T Chandroo

Governors of Hindu Centre

Mr Sat Pal Khattar

Mr Gopinath Pillai

Amb K Kesavapany

Prof B V R Chowdari